Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Binnenlandse klanten ontvangen een betalingskorting van 0,5 % bij betaling binnen de 08 dagen na 

factuurdatum.

Bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, is de 

koper een forfaitair en niet aftrekbaar bedrag verschuldigd gelijk aan 20 % van de te betalen bedragen, 

met een minimum van 25 euro. Verwijlintresten van 12 % per jaar zijn eveneens eisbaar vanaf de 

vervaldag van de factuur.

Aanvullende gegevens