Algemene voorwaarden

 

1. Algemeenheden

Er wordt van de koper verondersteld dat hij onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kent. Elke bestelling veronderstelt vanwege de koper de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Geen enkele clausule is dus tegenstelbaar, behalve in de mate waarin wij dit op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze hebben aanvaard.

 2. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn in euro en op aanvraag in de munt van de klant, exclusief BTW. Franco portkosten tot aan de Belgische grens en verpakking worden toegestaan bij minimale afname van 3 500,00 euro, BTW niet inbegrepen. De levering in het buitenland is franco vanaf 3 500,00 euro en de leveringstermijn bedraagt 2 weken rekening houdend met het routeschema. De facturen worden opgesteld volgens het tarief dat geldt bij de levering. Het materieel wordt slechts op verzoek van de koper en op zijn kosten tijdens het transport verzekerd. Onze koopwaar is betaalbaar 30 dagen na ontvangen van factuur. Bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, is de koper een forfaitair en niet aftrekbaar bedrag verschuldigd gelijk aan 20 % van de te betalen bedragen, met een minimum van 25,00 euro.

Verwijlinteresten van 12 % per jaar zijn eveneens eisbaar vanaf de vervaldag van de rekening.

In geval van vertraging bij betaling van onze rekeningen, kunnen wij zonder voorafgaande verwittiging alle nieuwe leveringen opschorten en dit tot volledige betaling der verschuldigde sommen. De koper kan hiervoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden.

De handelskorting is gebaseerd op de omzet van vorig jaar en de financiële korting (disconto) is 0,5 % bij betaling binnen de 8 dagen.

3. Technische omschrijving

De kenmerken, de afmetingen, het gewicht en dergelijke, die in deze catalogus worden vermeld, hebben slechts een indicatieve waarde. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen aan te brengen, die wij gepast zouden achten, zelfs na ontvangst der bestelling, zonder dat er nochtans mag worden geraakt aan de fundamentele kenmerken van het materieel.

4. Levering, transport

Ongeacht de bestemming van het materieel en de verkoopsmodaliteiten, wordt verondersteld dat de levering geschiedt op het ogenblik waarop de vervoerders het materieel in bezit neemt in onze verkoopslokalen of in de bedrijven van onze leveranciers. Door de overdracht van risico’s en aansprakelijkheid voor het verkochte materieel, reizen de goederen op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer de levering vrachtvrij geschiedt.De vervoerskosten worden niet aangerekend bij leveringen vanaf 3 500,00 euro.

5. Eigendomsrecht

De nv 4office behoudt het volledig eigendomsrecht over het geleverde materieel tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Tot op die datum worden de geleverde goederen beschouwd als zijnde geconsigneerd; hierbij draagt de koper het risico voor eventuele schade die deze goederen zouden kunnen ondergaan of veroorzaken voor het even welke reden.

Tot aan de volledige betaling kunnen de goederen niet worden opgeëist zonder voorafgaande toestemming van nv 4office.

In weerwil van iedere andersluidende bepaling zal bij niet respecteren door de koper van de betalingstermijnen van de verkoper, de verkoper door gewone aangetekende brief en zonder enige van zijn andere rechten te verliezen, de teruggave van de goederen kunnen eisen op kosten van de koper, tot deze laatste zijn verbintenissen volledig nakomt.

6. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de verzending van de ontvangstmelding. Deze termijnen worden slechts ter indicatie en volkomen vrijblijvend vermeld. Nadien kan geen enkele vertraging aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot enige vordering van schadevergoeding of boete. Indien producten voorradig zijn, kan onmiddellijk geleverd worden volgens routeschema.

7. Klachten – Waarborgen

Gebeurlijke klachten met betrekking tot de hoeveelheden dienen in het bezit te komen van nv 4office uiterlijk 4 werkdagen na ontvangst der goederen. Wat kwaliteit betreft, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of gewoon de vervanging der uit onze verkoopslokalen verzonden stukken, waarvan wij hebben erkend dat zij defect zijn en die ons franco worden teruggezonden binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf de verzendingsdatum. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone slijtage, noch die van ongewone slijtage, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening.

8. Terugzending van goederen

De terugzending van de goederen door de koper mag slechts geschieden na voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de verkoper.

9. Uitvoering der bestelling

Wij zijn ontslagen van de verplichting tot uitvoering van levering in alle gevallen van heirkracht en in alle toevallige omstandigheden, zoals stakingen, defecten aan machines, enz.

10. Varia

De in onderhavige catalogus vermelde technische aanduidingen en prijzen vernietigen en vervangen alle vroegere publicaties.

11. Geschillen

In gevallen van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Aanvullende gegevens